Projekt zdarma

Poskytneme vám kompletnú projektovú vizualizáciu vášho nízkoenergetického rodinného domu, ktorú upravíme podľa vašich predstáv a požiadaviek. Vytvoríme vám individuálny a jedinečný projekt na mieru. Taktiež vám vypracujeme kompletnú projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie.

Projektová dokumentácia zahŕňa:

 • Sprievodná správa

  Dokument obsahuje doplňujúce údaje o stavbe, informácie o dodržaní podmienok schváleného územného plánu zóny a informácie o dodržaní podmienok rozhodnutie o umiestnení stavby.

 • Súhrnná technická správa

  1. obsahuje architektonické, stavebnotechnické a urbanistické riešenie stavby a jej konštrukčných častí. Rovnako aj použitie vhodných stavebných materiálov, ktoré musia spĺňať základné požiadavky na stavby (§ 43d zákona) a dodržať všeobecné technické požiadavky na výstavbu vrátane dodržania všeobecných technických požiadaviek na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
  2. obsahuje aj požiarno-bezpečnostné riešenia podľa osobitných predpisov
  3. nárok na zásobovanie vodou a energiami, odvádzanie odpadových vôd, likvidovanie odpadov a riešenie napojenia stavby na už existujúce siete a zariadenia technického vybavenia, dopravu (zahrňuje parkovanie)
  4. obsahuje informácie o nadzemných a podzemných stavbách na danom stavebnom pozemku (zahŕňa siete a zariadenia technického vybavenia) a o existujúcich ochranných pásmach
  5. údaje zariadení, o koncepcii skladovania, riešení vnútornej dopravy a plôch pre obsluhu, údržbu a opravy, alebo nároky na vykonanie skúšobnej prevádzky po dokončení stavby pri stavbách s prevádzkovým, výrobným alebo technickým zariadením
  6. údaje o splnení podmienok určených dotknutými orgánmi a organizáciami podľa osobitných predpisov, ak boli obstarané pred podaním žiadosti
  7. usporiadanie staveniska a taktiež opatrenia na zistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak sa stavebné práce uskutočňujú za mimoriadnych podmienok
 • Projekt zdarma

  Zastavovací plán

  Udáva sa v miere 1:200 až 1:500 s vyznačením hranice pozemkov a ich parcelných čísel podľa katastra nehnuteľností vrátane susedných pozemkov a existujúcich stavieb na nich, podzemných sietí a zariadení technického vybavenia, návrhu prípojok na dopravné a technické vybavenie územia.

 • Vytyčovacie výkresy

  Potrebné geometrické parametre vyznačené v zastavovacom pláne jednoduchých stavieb.

 • Stavebné výkresy

  Stavebné výkresy stavby

  Zahŕňa doterajší a navrhovaný stav, pôdorysy, rezy a pohľady v mierke 1:100, ktoré obsahujú jednotlivé druhy konštrukcii a časti stavby, polohové a výškové usporiadanie stavby a všetkých jej priestorov s presným vyznačením funkčného určenia, schematické vyznačenie vnútorných rozvodov a inštalácií, technické zariadenia (napr. kotolne a výťahy), úpravy a riešenia predpísané na osobitné zabezpečenie stavieb z hľadiska civilnej ochrany, protipožiarnej ochrany a z hľadiska splnenia základných požiadaviek na stavby.

 • Statické posúdenie stavby

  Preukazuje mechanickú odolnosť a stabilitu nosnej konštrukcie, taktiež aj ostatné náležitosti podľa citovaného zákona.